Aktuality / Novinky / Dotazy v BOZP a PO

Pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017 (7.10.2017)

Ve sbírce zákonů byla publikována novela zákona o specifických zdravotních službách

Legislativní změny BOZP v listopadu 2016 (1.11.2016)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.11.2016

Legislativní změny BOZP v říjnu 2016 (1.10.2016)

Vyhl. č. 303/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 10. 2016

NV č. 337/2016 Sb., kterým se mění NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě... a NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby...

Legislativní změny BOZP v září 2016 (1.9.2016)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: předpisy jsou předpisy

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2016

Legislativní změny BOZP v srpnu 2016 (1.8.2016)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 8. 2016

 

Legislativní změny BOZP v červenci 2016 (1.7.2016)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2016

NV č. 217/2016 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Vyhl. č. 225/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků... 

NV č. 224/2016 Sb., kterým se mění NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené prac. úrazem nebo nemocí z povolání

Vyhl. č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

Legislativní změny BOZP v červnu 2016 (1.6.2016)

Nařízení Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2016

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon

 

Legislativní změny BOZP v květnu 2016 (1.5.2016)

NV č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek...

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 5. 2016

Legislativní změny BOZP v dubnu 2016 (1.4.2016)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2016

 

Legislativní změny BOZP v březnu 2016 (1.3.2016)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.3.2016

Vyhl. č. 76/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení mot. vozidel

Vyhl. č. 84/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Z. č. 88/2016 Sb., kterým se mění z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další zákony

 

Legislativní změny BOZP v únoru 2016 (1.2.2016)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2016 

Z. č. 48/2016 Sb., kterým se mění z. č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) a další zákony

 

Legislativní změny BOZP v lednu 2016 (1.1.2016)

Vyhl. č. 364/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

NV č. 394/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem... 

NV č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem...

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2016

Vyhl. č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

NV č. 32/2016 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

Legislativní změny BOZP v prosinci 2015 (1.12.2015)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.12.2015

Vyhl. č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

NV č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 

NV č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem

Legislativní změny BOZP v listopadu 2015 (1.11.2015)

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2181, o zveřejnění odkazu s omezením na normu EN 795:2012 "Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení"

NV č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 6.11.2015

Legislativní změny BOZP v říjnu 2015 (1.10.2015)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 8.10.2015

Vyhl. č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou se provádí z. č. 247/2000 Sb.,...

Z. č. 267/2015 Sb., kterým se mění z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdrav

Z. č. 268/2015 Sb., kterým se mění z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích...

Vyhl. č. 271/2015 Sb., kterou se mění vyhl. č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vyhl. č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů.

Vyhláška o pracích zakázaných těhotným zaměstnankyním (1.9.2015)

Dne 24. 7. 2015 byla v částce 74/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům.

Legislativní změny BOZP v září 2015 (1.9.2015)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2015 

Z. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Vyhl. č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Vyhl. č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování.

Legislativní změny BOZP v srpnu 2015 (1.8.2015)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 8. 2015

Z. č. 205/2015, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje z. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Legislativní změny BOZP v červenci 2015 (1.7.2015)

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 7. 2015

Vyhl. č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Změna zákona o vzdělávání (1.5.2015)

Dne 17. 4. 2015 byl v částce 37/2015 Sb. zveřejněn zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školení bozp u práce s motorovými pilami a křovinořezy (28.3.2014)

Ptali jste se nás: Zahrnuje vaše školení BOZP práci s motorovými sekačkami, křovinořezy apod.?

Naše odpověď:
Žádný legislativní předpis neurčuje zvláštní školení pro práci s křovinořezem, travní sekačkou, apod.

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP