Co vás zajímá, časté dotazy z hlediska BOZP

Pracovní úraz a věcná škoda

Co vše se rozumí pod pojmem věcná škoda v důsledku pracovního úrazu? Jedná se pouze o konkrétní věci zaměstnance nebo je zaměstnanec oprávněn požadovat i úhradu nákladů např. „služeb v domácnosti“, které si sám zajistil?

Odpověď

Nárok na náhradu věcné škody je jedním z nároků, který může zaměstnanci vzniknout v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (ust. § 271e zákoníku práce). Co vše může být věcnou škodou, někdy vyvolává nejasnosti. Věcnou škodou se tedy rozumí následující dvě skupiny škod:

a) škoda, která vznikne zaměstnanci na věcech v souvislosti se škodou na zdraví, jako například škoda na oděvu, obuvi, hodinkách, přílbě, brýlích, ale i například na autě, pokud bylo použito k pracovním účelům se souhlasem zaměstnavatele.

b) škodu, která spočívá v nákladech, které musel zaměstnanec vynaložit na konkrétní činnosti, které jsou pro něho nezbytné a které do doby, než došlo k pracovnímu úrazu, nebo nemoci z povolání, běžně vykonával; nicméně po vzniku pracovního úrazu (nemoci z povolání) sám nadále vykonávat nemůže. Interpretace této skupiny často vyvolává v praxi problémy. Každý případ je potřeba posuzovat individuálně, zda se jedná skutečně o nezbytné „služby“. Zaměstnanec musí navíc prokázat a doložit vzniklé náklady potřebnými doklady. Taktéž je nutné prokázat, že mezi pracovním úrazem a vzniklou věcnou škodou je příčinná souvislost.

Co se rozumí placenou službou? Jedná se například o různé činnosti v domácnosti, jako je mytí oken, skládání uhlí apod., kdy v důsledku pracovního úrazu nemůže zaměstnanec činnost vykonávat a musí si za ni platit.

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP