Pracovní úraz

Pokud se stane pracovní úraz, jak máte postupovat? Povinosti zaměstnavatele i zaměstnance pěkně pohromadě. 

Při pracovním úrazu je zaměstnavatel je povinen

1) 

  • Zajistit místo úrazu
  • zajistit okolí místa úrazu
  • zajistit dokumentaci místa úrazu

 

2)

  • Vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu, pokud možno za účasti postiženého zaměstnance, svědků, odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přitom minimálně do doby ohledání místa úrazu bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu

 

3) 

Pracovní úraz ohlásit bez zbytečného odkladu.

 

4) 

  • Zaměstnavatel musí vést evidenci o všech úrazech v knize úrazů
  • vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech úrazech s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo o smrtelných úrazech
  • odevzdat jedno vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci, případně jeho rodinným příslušníkům
  • zasílat hromadně stejnopisy záznamů o úrazech za kalendářní měsíc do pátého ne následujícího měsíce příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nebo obvodnímu báňskému úřadu a zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance
  • zasílat v případě smrtelného úrazu záznam o úrazu nejpozději do pěti kalendářních dnů od doby, kdy se o úrazu dozvěděl, územně příslušnému útvaru Policie ČR, příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nebo obvodnímu báňskému úřadu a zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance přijmout opatření proti opakování úrazu

 

Při pracovním úrazu je každý povinen poskytnou první pomoc, uklidnit postiženého a přivolat lékaře. Popřípadě zajistit dopravu k lékaři. Oznámit pracovní úraz svému vedoucímu a podle potřeby zavolat polici, hasiče.

Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní
úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

Podrobně jsou povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců uvedeny v § 105 a § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce, a v nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Zdroj: vubp.cz

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP