Legislativní změny BOZP v říjnu 2015

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 8.10.2015 

ČSN EN ISO 18490 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT. Tato mezinárodní norma specifikuje podobu optotypů, kvalitativní požadavky na zkušební obrazec, zkušební postup a úroveň přijetí zrakové ostrosti vidění na blízko pracovníků NDT. Zabývá se také kvalifikačními požadavky na pracovníky, jež mají povolení tyto zkoušky provádět.

Vychází 6 částí ČSN EN ISO 11148 (23 9060) Neelektrická ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky:

  • Část 7: Brusky,
  • Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky,
  • Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem,
  • Část 10: Nářadí na lisování,
  • Část 11: Prorážeče a nůžky,
  • Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem.

Těmito dokumenty se nahrazuje ČSN EN ISO 11148 části 7 až 12 vydané v letech 2012 a 2013.

ČSN EN 131-6 (49 3830) Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky. Tato evropská norma stanovuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení a definuje termíny týkající se opěrných a dvojitých teleskopických žebříků.

ČSN 73 7033 Proměnné dopravní značky. Norma stanovuje minimální požadavky České republiky na proměnné dopravní značky (VMS) a světelné signály S 8a až S 8e a S 12a s nespojitým zobrazením. V normě jsou specifikovány požadavky na mobilní, dočasně a trvale instalované VMS použité na veřejných a soukromých pozemních komunikacích včetně tunelů pro poskytování informací, rad, varování a/nebo směrování dopravy.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:

ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12972 (69 9011) z října 2007.

ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 469 (83 2800) z února 2015. 

Zdroj: ÚNMZ

 

2) Vyhl. č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou se provádí z. č. 247/2000 Sb.,... 

Dne 9. 10. 2015 byla v částce 104/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vydána na základě z. č. 247/2000 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. listopadu 2015. 

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Vyhláška ke stažení

3) Z. č. 267/2015 Sb., kterým se mění z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Dne 14. 10. 2015 byl v částce 108/2015 Sb. zveřejněn zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti 1. prosince 2015.  

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Zákon ke stažení 

4) Z. č. 268/2015 Sb., kterým se mění z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích... 

Dne 14. 10. 2015 byl v částce 108/2015 Sb. zveřejněn zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti 14. října 2015. 

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Zákon ke stažení

5) Vyhl. č. 271/2015 Sb., kterou se mění vyhl. č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Dne 21. 10. 2015 byla v částce 110/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 271/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů. Vydána na základě z. č. 361/2000 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 5. listopadu 2015.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

6) NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Dne 26. 10. 2015 bylo v částce 113/2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Vydáno na základě z. č. 262/2006 Sb. Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

7) Vyhl. č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů.

Dne 26. 10. 2015 byla v částce 114/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů. Vydána na základě z. č. 361/2003 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP