Legislativní změny BOZP v srpnu 2015

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 8. 2015 

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení. Tato část IEC 60598-2 specifikuje požadavky na svítidla pro nouzové osvětlení používající elektrické světelné zdroje napájené nouzovým napětím nepřevyšujícím 1 000 V. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) z dubna 2015. S účinností od 2017-07-24 se nahrazuje ČSN EN 60598-2-22 (36 0600) z července 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

ČSN EN 12966 (73 7033) Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky. Tato evropská norma uvádí specifikace pro dva typy proměnných dopravních značek; tj. se spojitým a nespojitým zobrazením. Zahrnuje mobilní, dočasně a trvale instalované VMS použité na veřejných a soukromých pozemních komunikacích včetně tunelů pro poskytování informací, rad, varování a/nebo směrování dopravy. S účinností od 2016-09-30 se nahrazuje ČSN EN 12966-1+A1 (73 7033) z června 2010, ČSN EN 12966-2 (73 7033) z dubna 2007 a ČSN EN 12966-3 (73 7033) z dubna 2007, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:


ČSN EN ISO 25980 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1598 (05 0703) z dubna 2012. 

 

ČSN EN 62682 (18 0041) Řízení signalizace pro průmyslové procesy


ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost – Soustruhy. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23125 (20 0701) z prosince 2010.

 

ČSN EN 12622+A1 (21 0702) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12622 (21 0702) z ledna 2012.

 

ČSN EN 1263-1 (73 8114) Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1263-1 (73 8114) z března 2003.

 

V platnost vstupují tři normy z oblasti ovzduší na pracovišti:

ČSN EN 45544-1 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

 

ČSN EN 45544-2 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot


ČSN EN 45544-3 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

Zdroj: ÚNMZ

 

2) Z. č. 205/2015, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje z. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Dne 17. 8. 2015 byl v částce 83/2015 zveřejněn zákon č. 205/2015, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Tento zákon nabývá účinnosti 1. října 2015.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP