Legislativní změny BOZP v červenci 2015

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 7. 2015

ČSN ISO 20807 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení. Tato mezinárodní norma zavádí systém pro kvalifikaci pracovníků, kteří vykonávají NDT pro omezené aplikace, opakující se činnosti nebo činnosti automatické povahy, jako například: a) třídění materiálů vířivými proudy a elektromagnetickými metodami; b) zkoušení trubkových výrobků během výroby vířivými proudy a elektromagneticky; c) ultrazvukové zkoušení přímým svazkem deskových materiálů během výroby; d) měření tloušťky ultrazvukem.

 

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (35 9728) Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu). Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálu a oděvů proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro používání oblečení pracovníků odolného proti teplu a ohni vystavenému účinkům elektrického oblouku. Norma obsahuje významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání. S účinností od 13.11.2017 se nahrazuje ČSN EN 61482-1-2 (35 9728) z října 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

ČSN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci. Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti penetraci u rukavic, které chrání proti nebezpečným chemikáliím a/nebo mikroorganismům. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 374-2 (83 2310) z května 2004.

 

ČSN EN 62035 ed. 2 (36 0220) Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost. Tato norma je určena pro nízkotlaké sodíkové výbojky a vysokotlaké výbojové zdroje, tj. pro vysokotlaké rtuťové výbojky (včetně směsových výbojek), vysokotlaké sodíkové výbojky a halogenidové výbojky. Platí pro jedno- a dvoupaticové výbojky. Nové vydání ČSN je úplnou revizí předchozího vydání normy. S účinností od 15.92017 se nahrazuje ČSN EN 62035 (36 0220) ze září 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení. Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového únikového a náhradního osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1838 (36 0453) z května 2014.

 

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken. Tato evropská norma se zabývá bezpečností elektrických pohonů pro vodorovně a svisle pohyblivé brány, dveře, garážová vrata a okna pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových pohonů a 480 V u ostatních pohonů. Zabývá se také nebezpečími souvisícími s pohybem těchto elektricky poháněných bran, dveří, garážových vrat a oken. Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. S účinností od 29.9.2017 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-103 (36 1045) z března 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

V platnost vstupují dvě normy, které se věnují bezpečnosti potravinářských strojů:

ČSN EN 12041 (51 2555) Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12041+A1 (51 2555) z března 2010.

 

ČSN EN 12268 (51 3020) Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12268+A1 (51 3020) z prosince 2010.


Dále dvě normy, které řeší problematiku přileb pro hasiče:

ČSN EN 16471 (83 2146) Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu. Účelem této evropské normy je poskytnout minimální požadavky na technické parametry přileb určených pro dlouhodobé používání při likvidaci požárů v otevřeném terénu a souvisejících činnostech.

 

ČSN EN 16473 (83 2147) Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy. Účelem této evropské normy je poskytnout minimální požadavky na technické parametry přileb určených pro použití při technických zásazích a souvisejících činnostech, například pro hasiče, záchranářské a lékařské týmy, jak je popsáno v předmětu normy. Proto by měla být ochranná přilba pohodlná, lehká a úměrná rizikům, kterým může být tým záchranářů vystaven, a přitom účinná.

 

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:

ČSN EN 15571 (27 7990) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu
ČSN EN 16564 (27 8001) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)

 

Sada norem věnující se elektrické požární signalizaci:

ČSN EN 54-26 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-29 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

ČSN EN 54-30 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

ČSN EN 60846-1 (35 6569) Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama - Část 1: Přenosné měřiče a monitory pracoviště a prostředí

ČSN EN 15811 (47 0623) Zemědělské stroje - Pevné ochranné kryty a ochranné kryty s blokováním a jištěním nebo bez jištění ochranného krytu pro pohybující se části převodů

ČSN EN 1870-3 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily 

Zdroj: ÚNMZ

 

2) Vyhl. č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. 

Dne 24. 7. 2015 byla v částce 74/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb. Vydána na základě z. č. 258/2000 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2015. 

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

 

 

 


Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP