Školení bozp u práce s motorovými pilami a křovinořezy

Ptali jste se nás: Zahrnuje vaše školení BOZP práci s motorovými sekačkami, křovinořezy apod.?

Naše odpověď:
Žádný legislativní předpis neurčuje zvláštní školení pro práci s křovinořezem, travní sekačkou, apod. V tomto případě pro takovou obsluhu postačí školení BOZP dle všeobecné osnovy. Samozřejmě zaměstnavatel musí obsluhu řádně vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky a zaměstnanec musí být starší 18 let, dále je nutné jej prokazatelně seznámit s návodem na obsluhu.

Jiné je to ovšem v případě řetězových se spalovacím motorem či poháněnou elektrickým motorem (v případě elek.motoru je třeba mít školení z § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice), tam je třeba teoretické i praktické školení.

Takže ano, teoreticky naše školení BOZP zahrnuje i práci s motorovými sekačkami, nicméně zásadně doporučujeme školení prezenční formou, tedy včetně ukázek, což samozřejmě přes e-learning není možné.

 

A co říká zákon o práci s motorovými sekačkami a křovinořezy?

Základní povinnosti pro zaměstnavatele a zaměstnance při používání ručních motorových řetězových pil – dále jen RMŘP vycházejí z § 103 Zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce:

  • odst. 2: Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jím vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.
  • odst. 2: Poskytnutí dostatečných a přiměřených informací a pokynů* o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jeho práce a pracoviště.

Obsah, formu, způsob a rozsah legislativa neurčuje a tedy ji stanovuje formou vnitřních předpisů BOZP zaměstnavatel sám a to především podle míry rizika, faktorů pracovního prostředí a dalším specifickým podmínkám na jeho pracovištích a také vzhledem k charakteru prováděných pracovních činností.

Vydání pověření k obsluze předpisy nevyžadují, ale může fungovat jako doklad o tom, že zaměstnanec byl řádně vyškolen a byly mu poskytnuty dostatečné, přiměřené a srozumitelné informace o rizicích práce s motorovou řetězovou pilou a informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik, jako např. informace o bezpečných pracovních postupech, o zakázaných manipulacích a činnostech, o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

S pozdravem Ing. Kristýna Fukanová

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP