Legislativní změny BOZP v říjnu 2016

1) Vyhl. č. 303/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Dne 21. 9. 2016 byla v částce 117/2016 Sb. zveřejněna vyhláška č. 303/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků. Vydána na základě z. č. 221/1999 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Vyhláška č. 303/2016 Sb. ke stažení

2) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 10. 2016

ČSN EN 61140 ed. 3 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Nové vydání normy oproti předchozímu vydání obsahuje následující význačné technické změny. Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci, a to bez omezení pokud se týká velikosti napětí nebo proudu nebo druhu proudu a pro kmitočty do 1 000 Hz. Tato norma je základní bezpečnostní publikací v prvé řadě určená pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51. Není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma. S účinností od 27.5.2019 se nahrazuje ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 17916 (05 3405) Bezpečnost strojů na tepelné dělení.

Zdroj: ÚNMZ

3) NV č. 337/2016 Sb., kterým se mění NV č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě... a NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby...

Dne 18. 10. 2016 bylo v částce 132/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. Vydáno na základě z. č. 262/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 7 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

NV č. 337/2016 Sb. ke stažení

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP