Legislativní změny BOZP v září 2016

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: předpisy jsou předpisy

Vnitrostátní právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v členských státech se řídí evropskými právními předpisy. Patří mezi ně právně závazné směrnice EU a nezávazné pokyny EU, jejichž cílem je usnadnit provádění předpisů a norem EU.

Více informací o evropských a vnitrostátních právních předpisech upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci najdete zde.

Zdroj: EU-OSHA

2) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2016

ČSN EN 1755 (268815) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato norma platí pro vozíky s pohonem a ruční manipulační vozíky specifikované v ISO 5053-1, včetně jejich zařízení pro manipulaci s břemenem a přídavných zařízení, které jsou určené pro v prostředí s nebezpečím výbuchu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1755 z května 2016, která byla vydána vyhlášením.

ČSN EN 16508 (73 8129) Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh. Tato norma specifikuje požadavky na provedení a postupy navrhování pro dočasné střechy a opláštění. Norma stanoví obecné požadavky. Ty jsou nezávislé na materiálech, z nichž je konstrukce vytvořena. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16508 z července 2016, která byla vydána vyhlášením.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 458 z června 2005.

ČSN EN ISO 9241-391 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity.

ČSN EN ISO 9241-161 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní.

ČSN EN 45544-4 (83 3635) Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 45544-4 z května 2001.

Zdroj: ÚNMZ

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP