Legislativní změny BOZP v srpnu 2016

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 8. 2016

ČSN P ISO/TS 12901-2 (01 2004) Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding. Účelem této části ISO/TS 12901 je popis postupu použití control bandingu pro řízení rizik spojených s expozicemi nanoobjektů a jejich agregátům a aglomerátům větším než 100 nm (NOAA), i pro případ, že znalosti týkající se jejich toxicity a odhady kvantitativních limitů expozice jsou omezené nebo chybí.

 

ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky. Tato část ISO 3691 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro následující typy ručních vozíků, vybavené manipulačním zařízením pro normální průmyslové použití, např. vidlice a plošiny, nebo integrovaným přídavným zařízením pro zvláštní použití. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691- 5 (26 8812) z dubna 2016.

 

ČSN EN 62841-3-10 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky. Tato část IEC 62841 platí pro přenosné řezačky, které jsou určeny pro řezání materiálu, jako je kov, beton a zdivo pomocí jednoho abrazivního kotouče. S účinností od 19.10.2019 se nahrazuje ČSN EN 61029-2-10 (36 1581) z listopadu 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

ČSN EN ISO 4254-14 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků. Tato část ISO 4254 je určena k používání spolu s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro návrh a výrobu nesených, návěsných, přívěsných a stacionárních obalovačů balíků sklizených zemědělských produktů včetně obalovačů, které jsou kombinovány nebo integrovány se sběracími lisy.

 

ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma se nevztahuje na budovy vysokých škol.

 

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

 

ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Vozíky s vlastním pohonem a proměnlivým vyložením.

 

ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 81-73 (27 4003) z prosince 2005.

 

ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13634 (83 2504) z ledna 2003.

 

ČSN EN ISO 12127-1 (83 2752) Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 702 (83 2752) z prosince 1996.

Zdroj: ÚNMZ

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP