Legislativní změny BOZP v červenci 2016

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2016

ČSN EN 1459-2 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením. Norma specifikuje obecné bezpečnostní požadavky otočných terénních vozíků s proměnným vyložením, skládajících se ze spodního podvozku s horní otočnou konstrukcí vybavenou teleskopickými zdvihacími prostředky, na kterém je obvykle připevněno zařízení pro manipulaci s nákladem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1459-2 (26 8804) z dubna 2016.

ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro vozíky s vlastním pohonem určené pro nesení nákladů bez zdvihání, podle ISO 5053 a/nebo vozíky pro přepravu osob, které mají tři nebo více kol, maximální rychlost nepřesahující 56 km/h a nosnost nepřevyšující 5 000 kg. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691- 6 (26 8812) z dubna 2016.

ČSN EN 13107 (27 3018) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty. Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro stavební objekty lanových drah pro dopravu osob. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich okolí. Norma zahrnuje požadavky na to, jak zabránit úrazům a k ochraně pracovníků, nehledě na aplikaci národních předpisů. Touto normou nahrazuje ČSN EN 13107 (27 3018) z února 2016.

ČSN EN 13223 (27 3019) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení. Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro mechanická a elektrická zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah. Tato norma se vztahuje na různé druhy zařízení a bere v úvahu jejich prostředí. Norma platí pro navrhování, výrobu, montáž, údržbu a provoz mechanických a elektrických zařízení pohonů a ostatních mechanických zařízení osobních lanových drah. Norma zahrnuje požadavky na to, jak zabránit úrazům a k ochraně pracovníků, nehledě na aplikaci národních předpisů. Touto normou nahrazuje ČSN EN 13223 (27 3019) z února 2016.

ČSN 27 4010 Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Tato česká technická norma uvádí přehled harmonizovaných národních technických výrazů k usnadnění mezinárodní výměny, podpory výzkumu a technického pokroku, směřující ke zlepšení všeobecných podmínek bezpečnosti při práci. Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4010 z března 1994.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. Tato norma na základě změn právních předpisů, změn dalších norem zejména z oboru požární bezpečnosti staveb a dále praktických zkušeností získaných aplikací předchozího vydání ČSN 73 0810:2009 včetně změn Z1, Z2 a Z3 zpřesňuje a doplňuje předchozí znění ČSN 73 0810. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0810 z dubna 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 16089 (20 0717) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13218+A1 (20 0717) z dubna 2009.

ČSN EN 13236+A1 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva.Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13236 (22 4502) z dubna 2011.

ČSN EN 15503+A2 (47 9012) Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač – Bezpečnost. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15503+A1 (47 9012) z dubna 2014.

ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 2394 (73 0031) z října 2003.

ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) z prosince 2008.

ČSN EN ISO 14123-2 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 626-2+A1 (83 3230) z prosince 2008.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13478+A1 (83 3251) z prosince 2008.

Zdroj: ÚNMZ
 

2) NV č. 217/2016 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dne 15. 7. 2016 bylo v částce 84/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vydáno na základě z. č. 258/2000 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 30. července 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Nařízení vlády č. 217/2016 ke stažení
 

3) NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Dne 18. 7. 2016 bylo v částce 85/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Vydáno na základě z. č. 90/2016 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 19. července 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR
 

4) Vyhl. č. 225/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Dne 21. 7. 2016 byla v částce 88/2016 Sb. zveřejněna vyhláška č. 225/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů. Vydána na základě z. č. 361/2003 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR
 

5) NV č. 224/2016 Sb., kterým se mění NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené prac. úrazem nebo nemocí z povolání

Dne 21. 7. 2016 bylo v částce 88/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 224/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Vydáno na základě z. č. 262/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR
 

6) Vyhl. č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

Dne 27. 7. 2016 byla v částce 93/2016 Sb. zveřejněna vyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí. Vydána na základě z. č. 361/2003 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP