Legislativní změny BOZP v červnu 2016

1) Nařízení Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Dne 1. 6. 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení Komise (EU) 2016/863 ze dne 31. května 2016, kterým se mění přílohy VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o žíravost/ dráždivost pro kůži, vážné poškození očí/podráždění očí a akutní toxicitu.

Zdroj: Úřední věstník EU

 

2) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2016

V platnost vstupují tři části normy ČSN EN 60335 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost:

Část 2-3 ed. 3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky. S účinností od 5.10.2018 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-3 ed. 2 (36 1045) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Část 2-15 ed. 3: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin. S účinností od 12.10.2018 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (36 1045) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Část 2-102 ed. 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje. S účinností od 22.1.2019 se nahrazuje ČSN EN 60335 -2-102 (36 1045) z března 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 16743 (51 3515) Potravinářské stroje – Automatické průmyslové nářezové stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky. Tato evropská norma stanovuje požadavky vztahující se na návrh a výrobu automatických průmyslových nářezových strojů a přídavných součástí.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12277 (94 2011) Horolezecká výzbroj – Navazovací úvazky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12277 (94 2011) ze září 2007.

Zdroj: ÚNMZ

 

3) Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon

Dne 8. 6. 2016 byl v částce 68/2016 Sb. zveřejněn zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10 a 11, 15, 17, 19 až 24, 47 až 50, 52 až 54, 84, 86, 88 a 93, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, ustanovení čl. I bodů 12 a 18, 32 a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2017, ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, ustanovení bodů 9 a 14, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020, a ustanovení čl. I bodů 41, 42 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2020.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

 

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP