Legislativní změny BOZP v květnu 2016

1) NV č. 136/2016 Sb., kterým se mění NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a NV č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek...

Dne 29. 4. 2016 bylo v částce 52/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Vydáno na základě z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. ke stažení


2) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 5. 2016

ČSN EN 13020 (27 8320) Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky. Tato norma řeší veškerá významná nebezpečí identifikovaná na základě posouzení rizika relevantního pro stroje pro opravy povrchu vozovek, jestliže jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Norma je po technické stránce přepracována. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13020+A1 (27 8320) z října 2010.

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. Tato část IEC 60079 uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat nebezpečí od hořlavých plynů nebo par a může být použita jako základ pro správný výběr a instalaci zařízení určených pro použití v nebezpečných prostorech. Norma je určena pro použití tam, kde může vznikat nebezpečí iniciace přítomných směsí hořlavých plynů a par se vzduchem. S účinnosti od 13.10.2018 se nahrazuje ČSN EN 60079-10-1 (33 2320) z prosince 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

V platnost vstupují tři části normy ČSN EN 62841 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost:

Část 1: Obecné požadavky. Souběžně s touto normou je dovoleno používat dosud platné ČSN EN 60745-1 ed. 3 (36 1551) z prosince 2009, ČSN EN 61029-1 ed. 3 (36 1581) z prosince 2009 a ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) ze září 2012 (v případě žacích a zahradních strojů). Datum zrušení těchto norem bude oznámeno ve Věstníku ÚNMZ po aktualizaci všech částí nahrazovaných souborů.

Část 2-14: Zvláštní požadavky na ruční hoblíky. S účinností od 31.8.2019 se nahrazuje ČSN EN 60745-2-14 (36 1551) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily. S účinností od 15.11.2019 se nahrazuje ČSN EN 61029-2-9 ed. 3 (36 1581) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 131-1 ed. 2 (49 3830) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry. Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné konstrukční charakteristiky žebříků. Norma platí pro přenosné žebříky. S účinností od 30.11.2016 se nahrazuje ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1755 (26 8815) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Dodatečné požadavky na provoz v potencionálně výbušném prostředí. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1755+A2 (26 8815) ze září 2013.

ČSN P CEN/TS 115-4 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115.

ČSN EN 12779 (49 6132) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12779+A1 (49 6132) z března 2010.

ČSN EN ISO 14123-1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 626-1+A1 (83 3230) z prosince 2008.

ČSN EN 16740 (83 5804) Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele.

Zdroj: ÚNMZ


Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP