Legislativní změny BOZP v březnu 2016

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.3.2016

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Tato mezinárodní norma uvádí základní pojmy, zásady a slovník pro systémy managementu kvality a je také podkladem pro jiné normy systému managementu kvality. Je proti předchozí normě revidována z hlediska aktuální terminologie. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9000 (01 0300) z dubna 2006.

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (05 2013) Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. Tato část IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy a zahrnuje jednotlivé i vícenásobné svařovny, které mohou být zatěžovány a/nebo spouštěny ručně nebo automaticky. Pojednává o nepřenosném a přenosném zařízení a specifikuje elektrické bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. Nezabývá se bezpečnostními požadavky neelektrické povahy (např. hluk, vibrace). Norma byla celkově přepracována. S účinností od 2018-06-11 se nahrazuje ČSN EN 62135 -1 (05 2013) z června 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Zdroj: ÚNMZ

 

2) Vyhl. č. 76/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení mot. vozidel

Dne 14. 3. 2016 byla v částce 30/2016 Sb. zveřejněna vyhláška č. 76/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vydána na základě z. č. 247/2000 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, tzn. 14. března 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

 

3) Vyhl. č. 84/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Dne 21. 3. 2016 byla v částce 33/2016 Sb. zveřejněna vyhláška č. 84/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vydána na základě z. č. 361/2000 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, tzn. 21. března 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR


4) Z. č. 88/2016 Sb., kterým se mění z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další zákony

Dne 31. 3. 2016 byl v částce 36/2016 Sb. zveřejněn zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti 1. května 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP