Legislativní změny BOZP v prosinci 2015

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8.12.2015

ČSN EN 1808 (275003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky. Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace, které mají být zajištěny výrobcem/dodavatelem pro závěsné plošiny (SAE). Zapracovává technické změny a obsahuje nové přílohy E,F,G. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1808+A1 (27 5003) z října 2010.

ČSN EN 1501-1+A1 (300350) Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají AOO se zadním nakládáním, pokud je správně používán a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem, po celou dobu jeho předpokládané životnosti. Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z ledna 2015. Touto normou spolu se nahrazuje ČSN EN 1501-1 (30 0350) z dubna 2012.

ČSN EN 62493 ed. 2 (360091) Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím. Tato norma stanoví vhodné metody hodnocení elektromagnetických polí v prostoru kolem zařízení uvedených v rozsahu platnosti a definuje normalizované provozní podmínky a měřicí vzdáleností. Nové vydání je úplnou revizí předchozího vydání normy. S účinností od 14. 4. 2018 se nahrazuje ČSN EN 62493 (36 0091) ze září 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 11612 (832749) Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky. Cílem této mezinárodní normy je poskytnout minimální požadavky na užitné vlastnosti pro oděvy na ochranu proti teplu a plameni, které by mohly být nošeny pro široký rozsah použití. Všechny další normy uvedené v tomto úvodu pojednávají také o oděvech na ochranu proti teplu a plameni, avšak týkají se spíše zcela specifických výrobků nebo specifického konečného použití. Proti normě ze září 2009 bylo toto vydání doplněno o nové odkazy, do kapitoly 3 byly zařazeny nové termíny, téměř u všech článků normy došlo k doplnění textu a jeho úpravám. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11612 (83 2749) ze září 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:

ČSN EN 1459-3 (268804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Dodatečné požadavky pro vozíky s proměnným vyložením vybavené zdvihací pracovní plošinou.

ČSN EN 12674-4 (269008) Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení.Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12674-4 (26 9008) z listopadu 2008.

ČSN EN 12930 (273017) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Výpočty.Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12930 (27 3017) z května 2005.

ČSN EN 62570 (364845) Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti.

ČSN EN 1870-17+A1 (496130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1870-17 (49 6130) z května 2013.

ČSN EN 764-5 (690004) Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 764-5 (69 0004) z července 2003.

Zdroj: ÚNMZ

2) Vyhl. č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

Dne 11. 12. 2015 byla v částce 142/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi. Vydána na základě z. č. 61/2000 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 26. prosince 2015.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

3) NV č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo...

Dne 21. 12. 2015 bylo v částce 151/2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 351/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Vydáno na základě z. č. 262/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 21. prosince 2015.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

4) NV č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem...

Dne 28. 12. 2015 bylo v částce 164/2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Vydáno na základě z. č. 361/2003 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 28. prosince 2015.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR


Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP