Legislativní změny BOZP v listopadu 2015

1) Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2181, o zveřejnění odkazu s omezením na normu EN 795:2012 "Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení"

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2015/2181, ze dne 24. listopadu 2015, o zveřejnění odkazu s omezením na normu EN 795:2012 „Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení“ v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012.

Zdroj: Úřední věstník EU

 

2) NV č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Dne 3. 11. 2015 bylo v částce 120/2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Vydáno na základě z. č. 258/2000 Sb. a z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 18. listopadu 2015.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR 

3) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 6.11.2015

ČSN EN ISO 1683 (01 1626) Akustika – Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích. Tato mezinárodní norma stanovuje referenční hodnoty používané v akustice, aby byl stanoven jednotný základ pro vyjádření hladin veličin v akustice a ve vibracích. Referenční hodnoty jsou závazné pro použití v akustice pro zvuk šířený vzduchem a dalšími plyny, zvuk šířený ve vodě a v dalších kapalinách a pro zvuk šířený konstrukcí, ale také mohou být použité v dalších aplikacích. Norma byla doplněna o hodnoty šíření zvuku ve vodě a v dalších kapalinách. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1683 (01 1626) z dubna 2009.

ČSN EN ISO 9295 (01 1653) Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními. Tato mezinárodní norma stanovuje čtyři metody pro určování hladin akustického výkonu vysokofrekvenčního hluku vyzařovaného stroji a zařízeními ve frekvenčním pásmu pokrytém oktávovým pásmem se střední frekvencí 16 kHz, které zahrnuje frekvence od 11,2 kHz do 22,4 kHz. Tyto metody jsou doplňkové k metodám popsaným v ISO 3741 a ISO 3744. Proti předchozímu vydání byla tato norma technicky revidována, aby odpovídala současným požadavkům. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9295 (01 1653) z prosince 1993.

ČSN EN 13001-1 (27 0105) Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky. Tato evropská norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení návrhu strojního zařízení a teoretického ověření jeřábů pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků strojírenské směrnice a jejich změn. Tato norma také stanovuje rozhraní mezi uživatelem (kupujícím) a projektantem, jakož i mezi projektantem a výrobcem komponent, aby se vytvořil základ pro výběr jeřábů a komponent. Norma byla revidována, doplněna a edičně přepracována. Částečně byl také upraven překlad. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13001-1+A1 (27 0105) z října 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku. Tato norma uvádí návod a doporučenou praxi pro výběr, instalaci, bezpečné použití a údržbu elektrických zařízení skupiny II, určených pro použití v průmyslových a komerčních aplikacích, a zařízení skupiny I v podzemních uhelných dolech pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů, které splňují požadavky norem IEC 60079-29-1 a IEC 60079-29-4. S účinnosti od 20.4.2018 se nahrazuje ČSN EN 60079-29-2 (33 2320) z července 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 12845 (38 9211) Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12845+A2 (38 9211) z října 2009.

Zdroj: ÚNMZ

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP