Legislativní změny BOZP v září 2015

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2015

Vycházejí 3 částí ČSN EN 61331 (36 4731) Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením:

 

ČSN EN 61331-1 ed. 2 Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

ČSN EN 61331- 2 ed. 2 Část 2: Průhledné ochranné tabule 

ČSN EN 61331- 3 ed. 2 Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů

 

Proti předchozím normám dochází ke změně způsobu převzetí EN 61331-x:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 61331-x ed. 2 z dubna 2015 převzaly EN 61331-x:2014 schválením k přímému používání oznámením ve Věstníku, tyto normy je přejímají překladem. Těmito normami se nahrazují ČSN EN 61331-x ed. 2 (36 4731) z dubna 2015. S účinností od 11.6.2017 se nahrazují ČSN EN 61331-x (36 4731) z ledna 2003, které do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

 

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad:

 

ČSN EN 54-12 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek. S účinností od 30.4.2019 se nahrazuje ČSN EN 54 -12 (34 2710) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

ČSN P CEN/TS 54-32 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů.

 

ČSN EN 60065 ed. 2 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost. S účinností od 17.11.2017 se nahrazuje ČSN EN 60065 (36 7000) z května 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

ČSN P CEN/TS 15989 (38 9300) Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení. Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15989 (38 9300) z července 2010.

 

ČSN EN 14471+A1 (73 4215) Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody. S účinností od 31.10.2016 se nahrazuje ČSN EN 14471 (73 4215) z května 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Zdroj: ÚNMZ

 

2) Z. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Dne 11. 9. 2015 byl v částce 93/2015 Sb. zveřejněn zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Tento zákon nabývá účinnosti 1. října 2015. 

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

 

3) Vyhl. č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Dne 11. 9. 2015 byla v částce 93/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B. Vydána na základě z. č. 224/2015 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2015. 

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

 

4) Vyhl. č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování.

Dne 11. 9. 2015 byla v částce 93/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. Vydána na základě z. č. 224/2015 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2015. 

Zdroj: Sbírka předpisů ČRDotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP