Legislativní změny BOZP v únoru 2016

1) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2016

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky. Tato mezinárodní norma je založena na zásadách managementu kvality popsaných v ISO 9000. Text byl proti předchozí normě technicky revidován. Touto normou se nahrazují ČSN EN ISO 9001 (01 0321) z dubna 2009 a ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (01 0321) ze září 2010.

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití. Účelem této mezinárodní normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Text normy proti předchozímu vydání je technicky revidován. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14001 (01 0901) z června 2005.

ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů. Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování pro manipulační vozíky s vlastním pohonem podle ISO 5053. Oproti předchozí normě byla do textu zahrnuta oprava EN ISO 3691-1:2011/AC:2013-08. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) z března 2013.

ČSN EN 16307-1+A1 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů. Tato evropská norma se uvažuje pro používání spolu s EN ISO 3691-1. Tyto požadavky jsou dodatečné k těm, které jsou uvedené v EN ISO 3691-1 s doplněním nebezpečí, která mohou nastat při provozu v potenciálně výbušných prostředích. Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2015. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16307-1 (26 8814) z června 2013.

Vyšly dvě normy, které se věnují problematice likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení:

ČSN EN 50625-2-2 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje.

ČSN CLC/TS 50625-3-1 (36 9082) Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění – Obecně.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 943-1 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost pro typ 1 (plynotěsných) protichemických ochranných oděvů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 943-1 (83 2726) z března 2003.

ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11611 (83 2740) z dubna 2008.

ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14116 (83 2751) ze září 2008.

Zdroj: ÚNMZ

 

2) Z. č. 48/2016 Sb., kterým se mění z. č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) a další zákony

Dne 5. 2. 2016 byl v částce 17/2016 Sb. zveřejněn zákon č. 48/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti 20. února 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP