Legislativní změny BOZP v lednu 2016

1) Vyhl. č. 364/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Dne 18. 12. 2015 byla v částce 147/2015 Sb. zveřejněna vyhláška č. 364/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků. Vydána na základě z. č. 221/1999 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR


2) NV č. 394/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem...

Dne 28. 12. 2015 bylo v částce 164/2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 394/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým). Vydáno na základě z. č. 220/1999 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

Nařízení vlády 394/2015 ke stažení

 

3) NV č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem

Dne 28. 12. 2015 bylo v částce 164/2015 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Vydáno na základě z. č. 361/2003 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 28. prosince 2015.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

 

4) Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Dne 6. 1. 2015 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/9 ze dne 5. ledna 2016 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Zdroj: Úřední věstník EU

 

5) Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2016

ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy. Tato norma stanoví další nebo odchylné požadavky od EN 81-20 pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které se mohou použít pro hašení požáru a evakuaci řízené hasiči. Norma je celkovou revizí normy, která reflektuje vývoj od doby uveřejnění EN 81-72:2003 a získané zkušenosti používáním normy. S účinností od 31. 8. 2017 se nahrazuje ČSN EN 81-72 (27 4003) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 1263-1 (73 8114) Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy. Tato evropská norma se vztahuje na záchytné sítě a jejich příslušenství pro použití při stavebních a montážních pracích na ochranu při pádu do větší hloubky. Stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební postupy a vychází z vlastností polypropylenových a polyamidových vláken. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1263-1 (73 8114) ze srpna 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1263-1:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1263-1 (73 8114) ze srpna 2015 převzala EN 1263-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Zdroj: ÚNMZ

 

6) Vyhl. č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Dne 29. 1. 2016 byla v částce 13/2016 Sb. zveřejněna vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vydána na základě z. č. 133/1985 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR

 

7) NV č. 32/2016 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 29. 1. 2016 bylo v částce 13/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zdroj: Sbírka předpisů ČR 

Dotaz ke školení
Video manuál
ukázka školení BOZP